Thảo Luận 17 Phái của Kiếm Thế VNG

Nơi giới thiệu, thảo luận 17 phái độc đáo của Kiếm Thế VNG

 1. Hệ Kim - Thiếu Lâm Đao Pháp

  Thảo luận về Thiếu Lâm Đao Pháp
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Thiếu Lâm Đao Pháp Administrator, 8/4/16
  RSS
 2. Hệ Kim - Phái Quyền Tông

  Thảo luận về Quyền Tông
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Quyền Tông Administrator, 8/4/16
  RSS
 3. Hệ Kim - Phái Thiên Vương

  Thảo luận về Phái Thiên Vương
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  2
  RSS
 4. Hệ Mộc - Phái Tinh Túc

  Thảo luận về phái Tinh Túc
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  RSS
 5. Hệ Mộc - Ngũ Độc Đao Pháp

  Thảo luận về phái Ngũ Độc Đao
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Ngũ Độc levany0070, 3/6/16
  RSS
 6. Hệ Mộc - Phái Đường Môn

  Thảo luận về Phái Đường Môn
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Đường Môn Administrator, 8/4/16
  RSS
 7. Hệ Mộc - Minh Giáo

  Thảo luận về Phái Minh Giáo
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Minh Giáo Administrator, 8/4/16
  RSS
 8. Hệ Thủy - Tiêu Dao

  Thảo luận về Phái Tiêu Dao
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  RSS
 9. Hệ Thủy - Đoàn Thị Kiếm

  Thảo luận về Phái Đoàn Thị
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Đoàn Thị nguyen hai dang duy, 4/6/16
  RSS
 10. Hệ Thủy - Nga My

  Thảo luận về Phái Nga My
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Nga My Administrator, 8/4/16
  RSS
 11. Hệ Thủy - Thúy Yên

  Thảo luận về Phái Thúy Yên
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Thúy Yên Administrator, 8/4/16
  RSS
 12. Hệ Hỏa - Cổ Mộ Kiếm

  Thảo luận về Phái Cổ Mộ
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Cổ Mộ Administrator, 8/4/16
  RSS
 13. Hệ Hỏa - Thiên Nhẫn Đao

  Thảo luận về Phái Thiên Nhẫn
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Thiên Nhẫn Administrator, 8/4/16
  RSS
 14. Hệ Hỏa - Cái Bang

  Thảo luận về Phái Cái Bang
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Cái Bang Administrator, 8/4/16
  RSS
 15. Hệ Thổ - Phái Toàn Chân

  Thảo luận về Phái Toàn Chân
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Toàn Chân Administrator, 8/4/16
  RSS
 16. Hệ Thổ - Võ Đang Khí

  Thảo luận về Phái Võ Đang
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Võ Đang Khí Administrator, 8/4/16
  RSS
 17. Hệ Thổ - Côn Lôn

  Thảo luận về Phái Côn Lôn
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Côn Lôn Administrator, 8/4/16
  RSS